Teisinis pranešimas

Pagal liepos 11 d. Įstatymo Nr. 34/2002 dėl informacinės visuomenės paslaugų ir elektroninės komercijos (LSSICE) 10 straipsnį toliau pateikiami bendrovės identifikaciniai duomenys:

 • Įmonės pavadinimas: DERMOGALENIC EXPERTS, S.L.
 • Registruota buveinė: Avda. Miguel Hernández 21, Bajo 46450 Benifaió, Valensija, Ispanija
 • MOKESČIŲ MOKĖTOJO KODAS: B40565665
 • Įregistruota: Valensijos prekių registras, 10639 tomas, 7920 knyga, 71 lapas, 8 skyrius, 186642 puslapis, 1 įrašas (11.03.19).

Interneto svetainėje <hddermocosmetics.com/lt> (toliau – Interneto svetainė) pateikiama daug informacinio turinio apie “HD Cosmetic Efficiency” prekės ženklo produktus.

Pagrindinis jos tikslas – teikti klientams ir plačiajai visuomenei informaciją apie įmonę, siūlomus produktus ir paslaugas.

Privatumo pranešimas

1. NAUDOTOJO INFORMACIJA

“Dermogalenic Experts, SL” yra atsakinga už savo klientų ir naudotojų asmens duomenų tvarkymą Ispanijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Meksikos ir Lenkijos teritorijose.

Šis subjektas (toliau kartu vadinamas “HD COSMETIC EFFIENCY”) tvarkys duomenis kaip nepriklausomi duomenų valdytojai, visiškai laikydamasis kiekvienu atveju taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, netaikydamas išimtinai automatizuotų sprendimų ir nenaudodamas jų kitiems tikslams, išskyrus šiame pranešime atspindėtus arba nesuderinamus su jais.

Šiame privatumo pranešime aprašome, kaip ir kodėl renkame jūsų asmens duomenis, ką su jais darome, su kuo jais dalijamės, kaip juos saugome ir jūsų pasirinkimus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

2. KONTAKTAS

Įmonės pavadinimas:  Dermogalenic Experts, SL
Prekybos pavadinimas:  HD COSMETIC EFFICIENCY
CIF: B40565665
Adresas:: Avenida Miguel Hernández 21 bajo, 46450, Benifaió, Valencia, NIF núm. B40565665
e-mail: lietuva@hddermocosmetics.com

3. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

Toliau pateikiame išsamią informaciją apie duomenų tvarkymo operacijas, kurias atliekame su asmenų, su kuriais bendraujame, kategorijomis, kokiais tikslais, kokiu pagrindu, kiek laiko ir su kuo, jei kas, dalijamės tokiais duomenimis.

3.1.- KLIENTAI, NAUDOTOJAI IR LANKYTOJAI

a) Duomenų tvarkymo tikslai ir teisėtumas: Jūsų duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

 • Klientų ir naudotojų prašomų paslaugų teikimas, kuris apima šioje svetainėje registruotų bendrųjų naudotojų valdymą, pateikto užsakymo ir atitinkamo jo išsiuntimo valdymą, sąskaitų išrašymą ir išieškojimą ir kt. Turime teisę atlikti šį duomenų tvarkymą, nes tai būtina šios svetainės pirkimo sąlygoms ir (arba) bendrosioms pirkimo sąlygoms vykdyti.
 • HD COSMETIC EFFICIENCY apskaitos ir mokesčių tvarkymą, susijusį su tais sandoriais, kuriuos galite atlikti, nes tai būtina siekiant laikytis mums taikomų teisinių įsipareigojimų.
 • siųsti jums elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus ar pranešimus su informacija apie HD COSMETIC EFFICIENCY ir jos veiklą, įskaitant mūsų naujienlaiškį; priklausomai nuo konkretaus atvejo, mes galime turėti teisę tai daryti dėl: a) jūsų pateikto prašymo, b) mūsų teisėto intereso reklamuoti mūsų paslaugas, kurios yra tokios pačios ar panašios į tas, kurias anksčiau užsisakėte iš mūsų, arba c) jei šiuo tikslu mums davėte aiškų sutikimą.
 • Registracija ir pranešimų ar prašymų, gautų el. pašto adresu lietuva@hddermocosmetics.com ir šiuo tikslu svetainėje paskelbta forma, tvarkymas, remiantis mūsų teisėtu interesu tinkamai aptarnauti mūsų svetainės naudotojus.
 • Išimtiniais atvejais – stebėsenos ir saugumo tikslais, mūsų teisinių konsultacijų ir atitikties teisės aktų reikalavimams tikslais, nes tai būtina siekiant patenkinti mūsų teisėtus interesus, susijusius su mūsų interesų ir teisių gynimu, ir laikytis teisinių įsipareigojimų, kurių privalome laikytis (auditas, baudžiamosios teisės laikymasis, duomenų apsauga ir t. t.).

b) Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis: Jūsų duomenis saugosime tol, kol su mumis palaikysite sutartinius santykius, o po to, tinkamai užblokuotus, teisės aktais nustatytą laikotarpį, kad galėtume apginti arba pateikti galimus ieškinius.

c) Jūsų duomenų perdavimas: Apskritai, jūsų asmens duomenimis nesidalinsime su trečiosiomis šalimis, išskyrus valstybines įstaigas ir institucijas, kai tai yra privaloma mūsų teisėms ar interesams ginti arba pagal teisinę prievolę.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, toliau nurodyti mūsų tiekėjai turės prieigą prie jūsų asmens duomenų, tačiau tik tiek, kiek jiems jų reikia, kad galėtų teikti mums paslaugas:

 • Elektroninės prekybos platformos.
 • Duomenų bazių kūrimo ir naujienlaiškių ar kitų elektroninių komercinių pranešimų siuntimo paslaugų teikėjai.
 • Kiti paslaugų teikėjai, kurie gali papildyti arba pakeisti pirmiau minėtus paslaugų teikėjus.

Išsamesnės informacijos apie savo duomenų gavėjus galite paprašyti el. paštu lietuva@hddermocosmetics.com

d) Tarptautinis duomenų perdavimas: Apskritai jūsų duomenys nebus išvežami iš Europos ekonominės erdvės, išskyrus mažai tikėtiną atvejį, kai jums pateikiamas skundas, o kompetentinga skundą nagrinėjanti institucija yra už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiais atvejais tarptautinis duomenų perdavimas yra tinkamai įteisintas kaip būtinas reikalavimams suformuluoti, vykdyti ar apginti.

3.2.- COOKIES

a) Duomenų tvarkymo tikslai ir teisėtumas: Jūsų duomenys bus tvarkomi siekiant įdiegti slapukus jūsų naršyklėje. Asmens duomenų, gautų įdiegiant pagrindinius slapukus, tvarkymo teisėtumo pagrindas yra mūsų teisėtas interesas tinkamai veikti interneto svetainėje, teikti jūsų prašomas ar jus dominančias paslaugas ir užkirsti kelią galimam sukčiavimui. Asmens duomenų, gautų įdiegus bet kokio kito tipo slapukus, tvarkymo teisėtumo pagrindas yra sutikimas, kurį, jei taikoma, mums suteikėte per slapukų tvarkyklę.

Atkreipkite dėmesį, kad mūsų slapukų tvarkytojai gali tvarkyti jūsų duomenis, kurių dalis gali būti ne Europos ekonominėje erdvėje. Šie paslaugų teikėjai tvarkys jūsų duomenis pagal informaciją, pateiktą atitinkamose jų privatumo politikose, su kuriomis rekomenduojame susipažinti.

b) Jūsų duomenų saugojimo laikotarpis: Duomenis, gautus, kai taikoma, naudojant slapukus, saugome laikotarpį, kuris dėl kiekvieno slapuko ar slapukų tipo nurodytas mūsų pranešime apie slapukus ir (arba) slapukų politikoje. Kalbant apie duomenis, kuriuos mums pateikiate siųsdami el. laišką, jie bus saugomi tol, kol gautas pranešimas bus galutinai išnagrinėtas, o vėliau, tinkamai užblokuoti, teisės aktais nustatytą laikotarpį, skirtą gynybai ir galimų pretenzijų pateikimui.

Daugiau informacijos rasite mūsų slapukų politikoje.

AR PRIVALOTE PATEIKTI MUMS SAVO ASMENS DUOMENIS?

Privalote mums pateikti duomenis, kurie, kaip aprašyta pirmiau apie kiekvieną asmenų kategoriją, yra būtini tiems tikslams, kurie grindžiami šios svetainės sąlygų ir (arba) bendrųjų sąlygų vykdymu arba teisinių prievolių vykdymu. Tokiais atvejais, jei tokie duomenys nebus pateikti, nebus galima išnagrinėti jūsų prašymo arba atlikti atitinkamos paslaugos.

APIE MŪSŲ TIEKĖJUS:

HD COSMETIC EFFICIENCY, rinkdamasi tiekėjus, kurių paslaugos susijusios su mūsų kontroliuojamu asmens duomenų tvarkymu, taiko griežtus kriterijus, kad pasirinktų tik tuos, kurie šiuo tikslu suteikia tinkamo lygio garantijas. Mes taip pat sutartimi reikalaujame, kad jie imtųsi būtinų techninių ir organizacinių priemonių, užtikrinančių asmenų, kurių informacija tvarkoma, teisių ir laisvių apsaugą, ir kad jie galėtų naudoti asmens duomenis tik tam, kas yra griežtai būtina pagal jų mums teikiamą paslaugą ir tos paslaugos trukmę.

SAVO TEISES IR KAIP JOMIS PASINAUDOTI:

Turite teisę gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą, susipažinti su savo duomenimis, reikalauti, kad jie būtų ištaisyti arba, jei reikia, ištrinti. Tam tikromis aplinkybėmis taip pat turite teisę apriboti savo duomenų tvarkymą – tokiu atveju mes juos saugosime tik reikalavimų vykdymo ar gynimo tikslais, nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu ir teisę į jų perkėlimą perduodant juos jums arba tiesiogiai kitai jūsų nurodytai įmonei.

Sutikimo atšaukimas: Jūsų duomenų tvarkymo, kurį atliekame remdamiesi jūsų duotu sutikimu, atžvilgiu turite teisę bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, tačiau atšaukimas neturės atgalinio poveikio, taigi neturės įtakos iki tol atliktam tvarkymui.

Nurodoma, kad duomenų subjektai gali pasinaudoti savo teise nesutikti su pirmiau aprašytais tikslais, kurie grindžiami teisėto intereso tenkinimu, o šalis, prieš kurią tokia teise naudojamasi, gali ją paneigti, jei, atsižvelgiant į pateiktą prašymą, jie gali įrodyti, kad vyrauja įtikinami teisėti duomenų tvarkymo pagrindai, arba jei duomenys yra būtini reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, galite kreiptis į HD COSMETIC EFFICIENCY pašto adresu Avenida Miguel Hernández, 21 bajo, 46450, Benifaió, (Valensija), arba el. paštu lietuva@hddermocosmetics.com

Taip pat informuojame, kad, jei manote, kad buvo padarytas bet kokio pobūdžio pažeidimas, susijęs su jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai (Ispanijoje – Ispanijos duomenų apsaugos agentūrai arba institucijai, kuri ateityje gali ją pakeisti).

4. PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Visada stengėmės teikti paslaugas aukščiausios kokybės, o tai reiškia, kad jūsų duomenys turi būti tvarkomi saugiai ir skaidriai. Mūsų principai:

 • Teisėtumas: Jūsų Asmens duomenis rinksime tik konkrečiais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
 • Duomenų mažinimas: Mes renkame tik tuos Asmens duomenis, kurie yra svarbūs ir būtini tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti.
 • Tikslo apribojimas: Jūsų Asmens duomenis rinksime tik nurodytais tikslais ir tik pagal jūsų pageidavimus.
 • Tikslumas: Mes užtikrinsime, kad jūsų asmens duomenys būtų tikslūs ir atnaujinami.
 • Duomenų saugumas: Mes įgyvendiname tinkamas technines ir organizacines priemones, proporcingas keliamai rizikai, siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenims nebūtų padaryta žala, pavyzdžiui, neteisėtas atskleidimas ar prieiga, atsitiktinis ar neteisėtas sunaikinimas, atsitiktinis praradimas ar pakeitimas ir bet koks kitas neteisėtas duomenų tvarkymas.
 • Prieiga prie duomenų ir jų taisymas: Mes turime priemones, kuriomis galite susipažinti su savo duomenimis arba juos ištaisyti, kai manote, kad tai reikalinga.
 • Saugojimas: Jūsų asmens duomenis saugome teisėtu ir tinkamu būdu ir tik tiek laiko, kiek reikia tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti.
 • Tarptautinis perdavimas: Kai jūsų duomenys bus perduodami už ES / EEE ribų, jie bus tinkamai apsaugoti.
 • Trečiosios šalys: Prieiga prie asmens duomenų ir jų perdavimas trečiosioms šalims vykdomas pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei taikant tinkamas sutartines apsaugos priemones.
 • Tiesioginė rinkodara ir slapukai: Mes laikomės galiojančių reklamos ir slapukų teisės aktų.
5. TEISINĖ INFORMACIJA

Šio pranešimo reikalavimai papildo ir nepakeičia jokių kitų reikalavimų, galiojančių pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, kurie bet kuriuo atveju turi viršenybę.

Šis pranešimas yra periodiškai peržiūrimas ir mes galime jį bet kada pakeisti. Kai taip atsitiks, mes jums pranešime apie visus pakeitimus ir paprašysime dar kartą perskaityti naujausią mūsų Pranešimo versiją.

Dabartinė versija datuota 2023 m. liepos 10 d.