Juridiskais paziņojums

Saskaņā ar 11. jūlija Likuma Nr. 34/2002 par informācijas sabiedrības pakalpojumiem un elektronisko tirdzniecību (LSSICE) 10. pantu uzņēmuma identifikācijas dati ir norādīti turpmāk:

 • Uzņēmuma nosaukums: DERMOGALENIC EXPERTS, S.L.
 • Juridiskā adrese: Avda. Miguel Hernández 21, Bajo 46450 Benifaió, Valencia, Spānija.
 • NODOKĻU MAKSĀTĀJA
 • REĢISTRĀCIJAS NUMURS: B40565665
 • Reģistrēts: Valensijas Tirdzniecības reģistrs, 10639. sējums, 7920. grāmata, 71. foliants, 8. sadaļa, 186642. lpp., 1. ieraksts (11.03.19.).

Tīmekļa vietnē <hddermocosmetics.com/lv> (turpmāk tekstā – “tīmekļa vietne”) ir iekļauts informatīvs saturs par HD Cosmetic Efficiency zīmola produktiem.

Tās galvenais mērķis ir sniegt klientiem un plašai sabiedrībai informāciju par uzņēmumu, piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Paziņojums par konfidencialitāti

1. LIETOTĀJA INFORMĀCIJA

Dermogalenic Experts, SL, ir atbildīga par mūsu klientu un lietotāju personas datu apstrādi Spānijas, Amerikas Savienoto Valstu, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas, Meksikas un Polijas teritorijās.

Šī vienība (turpmāk kopā sauktas “HD COSMETIC EFFIENCY”) apstrādās datus kā neatkarīgi datu pārziņi, pilnībā ievērojot katrā gadījumā piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktus, nepieļaujot to, ka tiek pieņemti tikai automatizēti lēmumi un ka dati tiek izmantoti citiem mērķiem, kas nav vai nav saderīgi ar šajā paziņojumā atspoguļotajiem mērķiem.

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti mēs aprakstām, kā mēs vācam jūsu personas datus un kāpēc mēs tos vācam, ko mēs ar tiem darām, ar ko mēs tos kopīgojam, kā mēs tos aizsargājam un kādas ir jūsu izvēles attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi.

2. KONTAKTS

Uzņēmuma nosaukums: Dermogalenic Experts, SL
Tirdzniecības nosaukums:  HD COSMETIC EFFICIENCY
CIF: B40565665
Adrese: Avenida Miguel Hernández 21 bajo, 46450, Benifaió, Valencia, NIF núm. B40565665
e-mail: spain@hddermocosmetics.com

3. JŪSU PERSONAS DATU VĀKŠANA UN APSTRĀDE

Turpmāk mēs sniedzam sīkāku informāciju par apstrādes darbībām, ko veicam attiecībā uz personu kategorijām, ar kurām mijiedarbojamies, kādiem nolūkiem, uz kāda pamata, cik ilgi un ar ko, ja vispār, mēs dalāmies ar šādiem datiem.

3.1.- KLIENTI, LIETOTĀJI UN APMEKLĒTĀJI

a) Apstrādes nolūki un likumība: Jūsu dati tiks apstrādāti šādiem nolūkiem:

 • Mūsu klientu un lietotāju pieprasīto pakalpojumu sniegšana, kas ietver šajā tīmekļa vietnē reģistrēto vispārējo lietotāju pārvaldību, veiktā pasūtījuma un tā nosūtīšanas pārvaldību, rēķinu un iekasēšanas pārvaldību utt. Mums ir tiesības veikt šo apstrādi, jo tā ir nepieciešama šīs tīmekļa vietnes Noteikumu un nosacījumu un/vai Vispārīgo pirkuma noteikumu izpildei.
 • HD COSMETIC EFFICIENCY grāmatvedības un nodokļu pārvaldība saistībā ar tiem darījumiem, kurus jūs varat veikt, jo tas ir nepieciešams, lai izpildītu mums piemērojamos juridiskos pienākumus.
 • Lai nosūtītu jums elektroniski priekšlikumus vai paziņojumus ar informāciju par HD COSMETIC EFFICIENCY un tās darbību, tostarp mūsu biļetenu, un atkarībā no konkrētā gadījuma mēs varam būt tiesīgi to darīt, pamatojoties uz: a) pieprasījumu, ko esat mums iesniedzis šajā sakarā, b) mūsu leģitīmajām interesēm popularizēt mūsu pakalpojumus, kas ir tādi paši vai līdzīgi tiem, kurus esat iepriekš pasūtījis no mums, vai c) ja esat devis mums skaidru piekrišanu šim nolūkam.
 • Reģistrācija un saziņas vai pieprasījumu apstrāde, kas saņemti, izmantojot e-pasta adresi latvia@hddermocosmetics.com un šim nolūkam tīmekļa vietnē publicēto veidlapu, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm pienācīgi apkalpot mūsu tīmekļa vietnes lietotājus.
 • Izņēmuma kārtā – uzraudzības un drošības nolūkos, mūsu juridisko konsultāciju un normatīvo aktu ievērošanas nolūkos, jo tas ir nepieciešams, lai apmierinātu mūsu leģitīmās intereses mūsu interešu un tiesību aizsardzībā un izpildītu juridiskos pienākumus, kas mums ir saistoši (revīzija, krimināltiesību ievērošana, datu aizsardzība u. c.).

b) Jūsu datu glabāšanas periods: Mēs glabāsim jūsu datus tik ilgi, kamēr jūs uzturēsiet līgumattiecības ar mums, un pēc tam, pienācīgi bloķēti, likumā noteikto laiku, lai aizstāvētos vai iesniegtu iespējamās prasības.

c) Jūsu datu izpaušana: Jūsu personas datus mēs parasti neizpaudīsim trešajām personām, izņemot valsts iestādes un institūcijas, ja tas ir obligāti nepieciešams mūsu tiesību vai interešu aizstāvībai vai saskaņā ar juridisku pienākumu.

Neatkarīgi no iepriekš minētā turpmāk norādītajiem mūsu piegādātājiem būs piekļuve jūsu personas datiem, taču tikai tādā apmērā, kāds tiem nepieciešams, lai sniegtu mums savus pakalpojumus:

 • E-komercijas platformas.
 • datu bāzu veidošanas un biļetenu vai citu elektronisko komerciālo paziņojumu sūtīšanas pakalpojumu sniedzēji.
 • Citi piegādātāji, kas var papildināt vai aizstāt iepriekš minētos.

Jūs varat pieprasīt sīkāku informāciju par savu datu saņēmējiem, nosūtot e-pastu uz adresi latvia@hddermocosmetics.com

d) starptautiska datu pārsūtīšana: Jūsu dati kopumā netiks izvesti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, izņemot maz ticamu gadījumu, ja esat iesaistīts sūdzībā un kompetentā iestāde, kas izskata sūdzību, atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Šādos gadījumos starptautiskā pārsūtīšana ir pienācīgi leģitimizēta kā nepieciešama prasību formulēšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

3.2.- COOKIES

a) Apstrādes mērķi un likumība: Jūsu dati tiks apstrādāti, lai jūsu pārlūkprogrammā instalētu sīkfailus. Personas datu, kas iegūti, uzstādot būtiskas sīkdatnes, apstrādes leģitimitātes pamats ir mūsu leģitīmā interese par tīmekļa vietnes pareizu darbību, jūsu pieprasīto vai interesējošo pakalpojumu sniegšanu un iespējamo krāpšanas gadījumu novēršanu. Personas datu, kas iegūti no jebkura cita veida sīkdatņu uzstādīšanas, apstrādes likumības pamats ir piekrišana, ko attiecīgā gadījumā esat mums sniedzis, izmantojot mūsu sīkdatņu pārvaldnieku.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu sīkdatņu pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt jūsu datus, no kuriem daļa var atrasties ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Šie pakalpojumu sniedzēji apstrādās jūsu datus saskaņā ar informāciju, kas sniegta to attiecīgajās privātuma politikās, ar kurām iesakām iepazīties.

b) Jūsu datu saglabāšanas periods: Mēs saglabājam datus, kas iegūti, izmantojot sīkfailus, uz laiku, kas attiecībā uz katru sīkfailu vai sīkfailu veidu ir norādīts mūsu paziņojumā par sīkfailiem un/vai sīkfailu politikā. Attiecībā uz datiem, ko sniedzat mums, nosūtot e-pastu, tie tiks glabāti līdz brīdim, kad saņemtā saziņa tiks galīgi apstrādāta, un pēc tam, pienācīgi bloķēti, likumā noteiktajā termiņā, kas paredzēts iespējamu prasību aizstāvībai un iesniegšanai.

Papildu informācija ir pieejama mūsu Cookie Policy.

VAI JUMS IR PIENĀKUMS SNIEGT MUMS SAVUS PERSONAS DATUS?

Jums ir obligāti jāsniedz mums dati, kas, kā aprakstīts iepriekš attiecībā uz katru personu kategoriju, ir nepieciešami šiem mērķiem, pamatojoties uz šīs tīmekļa vietnes Noteikumu un nosacījumu un/vai Vispārīgo noteikumu un nosacījumu izpildi vai juridisko pienākumu izpildi. Šādos gadījumos, ja šādi dati netiks sniegti, nebūs iespējams apstrādāt jūsu pieprasījumu vai veikt attiecīgo pakalpojumu.

PAR MŪSU PIEGĀDĀTĀJIEM:

Izvēloties piegādātājus, kuru pakalpojumi ietver personas datu apstrādi mūsu kontrolē, HD COSMETIC EFFICIENCY piemēro stingrus kritērijus, lai izvēlētos tikai tos, kas šim nolūkam piedāvā atbilstošu garantiju līmeni. Mēs arī līgumiski pieprasām, lai tie pieņemtu nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas garantē to personu tiesību un brīvību aizsardzību, kuru informācija tiek apstrādāta, un ka tie drīkst izmantot personas datus tikai tam, kas ir noteikti nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, ko tie mums sniedz, un šī pakalpojuma sniegšanas laikā.

JŪSU TIESĪBAS UN TO, KĀ TĀS IZMANTOT:

Jums ir tiesības saņemt informāciju par savu datu apstrādi, piekļūt tiem, pieprasīt to labošanu vai, ja nepieciešams, dzēšanu. Noteiktos apstākļos jums ir arī tiesības ierobežot savu datu apstrādi, un tādā gadījumā mēs tos glabāsim tikai prasību īstenošanai vai aizstāvībai, tiesības iebilst pret savu datu apstrādi un to pārnesamību, nosūtot tos jums vai tieši citam jūsu norādītam uzņēmumam.

Piekrišanas atsaukšana: Attiecībā uz jūsu datu apstrādi, ko mēs veicam, pamatojoties uz jūsu mums sniegto piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, lai gan atsaukumam nebūs atpakaļejoša spēka, t. i., tas neietekmēs līdz tam brīdim veikto apstrādi.

Ar šo tiek norādīts, ka datu subjekti var izmantot savas tiesības iebilst pret iepriekš aprakstītajiem nolūkiem, kas pamatojas uz leģitīmu interešu apmierināšanu, un puse, pret kuru šādas tiesības tiek izmantotas, var tās noraidīt, ja, ņemot vērā iesniegto pieprasījumu, tā var pierādīt, ka dominē pārliecinoši leģitīmi apstrādes iemesli, vai ja dati ir nepieciešami prasību formulēšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

Lai izmantotu jebkuru no šīm tiesībām, varat sazināties ar HD COSMETIC EFFICIENCY, rakstot uz pasta adresi Avenida Miguel Hernández, 21 bajo, 46450, Benifaió, (Valensija), vai pa e-pastu uz šādu adresi latvia@hddermocosmetics.com

Mēs arī informējam jūs, ka, ja uzskatāt, ka saistībā ar jūsu personas datu apstrādi ir noticis jebkāda veida pārkāpums, varat iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei (Spānijā – Spānijas Datu aizsardzības aģentūrai vai iestādei, kas to var aizstāt nākotnē).

4. GALVENIE PRINCIPI

Mēs vienmēr esam centušies sniegt savus pakalpojumus ar visaugstāko kvalitāti, kas ietver arī drošu un pārredzamu jūsu datu apstrādi. Mūsu principi ir šādi:

 • Likumība: Mēs vāksim jūsu Personas datus tikai konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem mērķiem.

 • Datu minimizēšana: Mēs ierobežojam Personas datu vākšanu līdz tādam apjomam, kas ir absolūti būtisks un nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tika vākti.

 • Mērķa ierobežojums: Mēs vāksim jūsu personas datus tikai norādītajiem nolūkiem un tikai saskaņā ar jūsu vēlmēm.

 • Precizitāte: Mēs nodrošināsim jūsu personas datu precizitāti un atjaunināšanu.

 • Datu drošība: Mēs īstenojam atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir samērīgi ar riskiem, lai nodrošinātu, ka jūsu datiem netiek nodarīts kaitējums, piemēram, nesankcionēta izpaušana vai piekļuve, nejauša vai nelikumīga iznīcināšana, nejauša nozaudēšana vai izmainīšana un jebkāda cita veida nelikumīga apstrāde.

 • Piekļuve un labošana: Mēs esam nodrošinājuši līdzekļus, lai jūs varētu piekļūt saviem datiem vai labot tos, ja uzskatāt to par vajadzīgu.

 • Uzglabāšana: Mēs glabājam jūsu personas datus likumīgā un piemērotā veidā un tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tika vākti.
  Ja jūsu dati tiks pārsūtīti ārpus ES/EEZ, tie tiks pienācīgi aizsargāti.

 • Trešās puses: Piekļuve personas datiem un to nodošana trešām pusēm tiek veikta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem un atbilstošām līgumiskām garantijām.

 • Tiešais mārketings un sīkfaili: Mēs ievērojam piemērojamos tiesību aktus par reklāmu un sīkdatnēm.

5. JURIDISKĀ INFORMĀCIJA

Šā paziņojuma prasības papildina un neaizstāj citas prasības, kas noteiktas piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktos, kuri jebkurā gadījumā ir noteicošie.

Šis Paziņojums tiek periodiski pārskatīts, un mēs jebkurā laikā varam to mainīt. Šādā gadījumā mēs jums paziņosim par visām izmaiņām un aicināsim vēlreiz izlasīt mūsu Paziņojuma jaunāko versiju.

Pašreizējā versija datēta ar 2023. gada 10. jūliju.