Nota prawna

Zgodnie z artykułem 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), dane identyfikacyjne firmy są przedstawione poniżej:

 • Nazwa firmy: DERMOGALENIC EXPERTS, S.L.
 • Siedziba: Avda. Miguel Hernández 21, Bajo 46450 Benifaió, Walencja, Hiszpania
 • NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ: B40565665
 • Zarejestrowana: Rejestr handlowy Walencji, tom 10639, księga 7920, folio 71, sekcja 8, strona 186642, 1. wpis (11.03.19).

Strona internetowa <hddermocosmetics.com> (zwana dalej “Stroną”) zawiera szereg treści informacyjnych dotyczących produktów marki HD Cosmetic Efficiency.

Jej głównym celem jest dostarczanie klientom i ogółowi społeczeństwa informacji o firmie, oferowanych produktach i usługach.

Informacja o ochronie prywatności

1. INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Dermogalenic Experts, SL, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych naszych klientów i użytkowników na terytorium Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Łotwy, Litwy, Rumunii, Meksyku i Polski.

Podmiot ten (zwany dalej łącznie “HD COSMETIC EFFIENCY”) będzie przetwarzał dane jako niezależny administrator danych, w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w każdym przypadku, bez podlegania wyłącznie zautomatyzowanym decyzjom i bez wykorzystywania ich do dalszych celów innych niż lub niezgodnych z tymi odzwierciedlonymi w niniejszej informacji.

W niniejszej Informacji o ochronie prywatności opisujemy, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników i dlaczego je gromadzimy, co z nimi robimy, komu je udostępniamy, w jaki sposób je chronimy oraz jakie są wybory użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.

2. KONTAKT

Nazwa firmy: Dermogalenic Experts, SL
Nazwa handlowa: HD COSMETIC EFFICIENCY
NUMER VAT: B40565665
Adres: Avenida Miguel Hernández 21 bajo, 46450, Benifaió, Walencja, nr NIF B40565665
e-mail: poland@hddermocosmetics.com

3. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat operacji przetwarzania, które przeprowadzamy na kategoriach osób fizycznych, z którymi wchodzimy w interakcje, w jakich celach, na jakiej podstawie, jak długo i komu, jeśli komukolwiek, udostępniamy takie dane.

3.1.- KLIENCI, UŻYTKOWNICY I ODWIEDZAJĄCY

a) Cele i legalność przetwarzania: Dane użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:

 • Świadczenie usług wymaganych przez naszych klientów i użytkowników, co obejmuje zarządzanie ogólnymi użytkownikami zarejestrowanymi na tej stronie internetowej, zarządzanie złożonym zamówieniem i jego wysyłką, zarządzanie rozliczeniami i windykacją itp. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania tych danych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania Regulaminu i/lub Ogólnych Warunków Zakupu niniejszej strony internetowej.
 • Księgowość i zarządzanie podatkami HD COSMETIC EFFICIENCY w odniesieniu do transakcji, które mogą być przeprowadzane przez użytkownika, ponieważ jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych mających zastosowanie do nas.
 • Przesyłanie użytkownikowi drogą elektroniczną propozycji lub komunikatów zawierających informacje na temat HD COSMETIC EFFICIENCY i jej działalności, w tym naszego newslettera, do czego możemy być uprawnieni, w zależności od przypadku, na podstawie: a) prośby użytkownika w tym zakresie, b) naszego uzasadnionego interesu w promowaniu naszych usług, które są takie same lub podobne do tych, które użytkownik wcześniej od nas zamówił, lub c) jeśli użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody w tym celu.
 • Rejestracja i przetwarzanie wiadomości lub żądań otrzymanych za pośrednictwem adresu e-mail poland@hddermocosmetics.com i formularza opublikowanego w tym celu na stronie internetowej, w oparciu o nasz uzasadniony interes w należytej obsłudze użytkowników naszej strony internetowej.
 • Wyjątkowo, do celów monitorowania i bezpieczeństwa, do celów własnych porad prawnych i zgodności z przepisami, ponieważ jest to konieczne do zaspokojenia naszego uzasadnionego interesu w obronie naszych interesów i praw oraz do wypełnienia zobowiązań prawnych, którymi jesteśmy związani (audyt, zgodność z prawem karnym, ochrona danych itp.).

b) Okres przechowywania danych: Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak długo będziesz utrzymywać z nami stosunek umowny, a następnie, odpowiednio zablokowane, przez prawnie określony okres w celu obrony lub wniesienia ewentualnych roszczeń.

c) Ujawnianie danych użytkownika: Zasadniczo nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem organów publicznych i władz, gdy jest to obowiązkowe w celu obrony naszych praw lub interesów lub na mocy zobowiązania prawnego.

Niezależnie od powyższego, następujący nasi dostawcy będą mieli dostęp do danych osobowych użytkownika, ale tylko w zakresie, w jakim będą ich potrzebować do świadczenia usług na naszą rzecz:

 • Platformy handlu elektronicznego.
 • Dostawcy usług generowania baz danych i wysyłania biuletynów lub innych elektronicznych komunikatów handlowych.
 • Inni dostawcy, którzy mogą uzupełniać lub zastępować powyższe.

Użytkownik może poprosić o bardziej szczegółowe informacje na temat odbiorców jego danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres.  poland@hddermocosmetics.com

d) Międzynarodowe przekazywanie danych: Zasadniczo dane użytkownika nie będą opuszczać Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem mało prawdopodobnego przypadku, gdy użytkownik jest zaangażowany w skargę, a organ właściwy do rozpatrzenia skargi znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach międzynarodowy transfer jest należycie uzasadniony jako niezbędny do sformułowania, wykonania lub obrony roszczeń.

3.2.- COOKIES

a) Cele i legalność przetwarzania: Dane użytkownika będą przetwarzane w celu instalacji plików cookie w przeglądarce użytkownika. Podstawą legalności przetwarzania danych osobowych pochodzących z instalacji niezbędnych plików cookie jest nasz uzasadniony interes w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, w świadczeniu usług żądanych lub zainteresowanych przez użytkownika oraz w zapobieganiu ewentualnym oszustwom. Podstawą legalności przetwarzania danych osobowych pochodzących z instalacji wszelkich innych rodzajów plików cookie jest zgoda, którą, w stosownych przypadkach, użytkownik udzielił nam za pośrednictwem naszego menedżera plików cookie.

Należy pamiętać, że nasi dostawcy plików cookie mogą przetwarzać dane użytkownika, z których część może znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dostawcy ci będą przetwarzać dane użytkownika zgodnie z informacjami zawartymi w ich politykach prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać.

b) Okres przechowywania danych użytkownika: Te uzyskane, w stosownych przypadkach, za pośrednictwem plików cookie, przechowujemy przez okres, który dla każdego pliku cookie lub typu pliku cookie jest wskazany w naszej informacji o plikach cookie i/lub polityce dotyczącej plików cookie. W odniesieniu do danych przekazanych nam podczas wysyłania wiadomości e-mail, będą one przechowywane do czasu ostatecznego rozpatrzenia otrzymanej wiadomości, a następnie odpowiednio zablokowane, przez prawnie ustalony okres obrony i wnoszenia ewentualnych roszczeń.

Więcej informacji można znaleźć w naszym Política de Cookies.

CZY JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO PODANIA NAM SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Obowiązkowe jest podanie nam danych, które, jak opisano powyżej dla każdej kategorii osób, są niezbędne do tych celów opartych na wykonaniu Regulaminu i/lub Ogólnych Warunków tej strony internetowej lub do wypełnienia zobowiązań prawnych. W takich przypadkach, jeśli takie dane nie zostaną dostarczone, nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosku użytkownika lub wykonanie odpowiedniej usługi.

O NASZYCH DOSTAWCACH:

Wybierając dostawców, których usługi obejmują przetwarzanie danych osobowych pod naszą kontrolą, HD COSMETIC EFFICIENCY stosuje surowe kryteria, aby wybrać tylko tych, którzy oferują odpowiedni poziom gwarancji w tym celu. Wymagamy również od nich przyjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania ochrony praw i wolności osób, których informacje są przetwarzane, oraz tego, że mogą oni wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do tego, co jest absolutnie niezbędne w związku z usługą, którą nam świadczą, oraz czasem trwania tej usługi.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych, dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub, w stosownych przypadkach, usunięcia. W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, w którym to przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz do ich przenoszenia poprzez przekazanie ich użytkownikowi lub bezpośrednio innej firmie wskazanej przez użytkownika.

Cofnięcie zgody: W odniesieniu do przetwarzania danych użytkownika, którego dokonujemy na podstawie udzielonej nam przez użytkownika zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało skutków wstecznych, a zatem nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano do tego czasu.

Niniejszym oświadcza się, że osoby, których dane dotyczą, mogą skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec celów opisanych powyżej, które opierają się na zaspokojeniu uzasadnionego interesu i które może zostać odrzucone przez stronę, przeciwko której takie prawo jest wykonywane, jeżeli w świetle złożonego wniosku może udowodnić, że przeważają ważne uzasadnione podstawy przetwarzania lub jeżeli dane są niezbędne do sformułowania, wykonania lub obrony roszczeń.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, można skontaktować się z HD COSMETIC EFFICIENCY pod adresem pocztowym Avenida Miguel Hernández, 21 bajo, 46450, Benifaió, (Walencja) lub pocztą elektroniczną pod adresem poland@hddermocosmetics.com.

Informujemy również, że jeśli użytkownik uważa, że doszło do jakiegokolwiek naruszenia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (w Hiszpanii jest to Hiszpańska Agencja Ochrony Danych lub organ, który może ją zastąpić w przyszłości).

4. KLUCZOWE ZASADY

Zawsze staraliśmy się świadczyć nasze usługi na najwyższym poziomie, co obejmuje bezpieczne i przejrzyste traktowanie danych użytkowników. Nasze zasady to:

 • Zgodność z prawem: Dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w określonych, wyraźnych i zgodnych z prawem celach.
 • Minimalizacja danych: Ograniczamy gromadzenie Danych osobowych do tego, co jest ściśle istotne i niezbędne do celów, dla których zostały one zgromadzone.
 • Ograniczenie celu: Gromadzimy dane osobowe użytkownika wyłącznie w określonych celach i zgodnie z jego życzeniem.
 • Dokładność: Dane osobowe użytkownika będą dokładne i aktualne.
 • Bezpieczeństwo danych: Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne proporcjonalne do ryzyka, aby zapewnić, że dane użytkownika nie zostaną uszkodzone, takie jak nieuprawnione ujawnienie lub dostęp, przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie lub przypadkowa utrata lub zmiana oraz wszelkie inne formy niezgodnego z prawem przetwarzania.
 • Dostęp i sprostowanie: Zapewniamy środki umożliwiające użytkownikowi dostęp do jego danych lub ich sprostowanie, gdy uzna to za stosowne.
 • Przechowywanie: Przechowujemy dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z prawem i odpowiedni oraz tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone.
 • Przekazywanie danych za granicę: W przypadku, gdy dane użytkownika mają zostać przekazane poza UE/EOG, będą one odpowiednio chronione.
 • Strony trzecie: Dostęp i przekazywanie danych osobowych stronom trzecim odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami umownymi.
 • Marketing bezpośredni i pliki cookie: Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących reklamy i plików cookie.
5. INFORMACJE PRAWNE

Wymogi niniejszego Zawiadomienia uzupełniają i nie zastępują żadnych innych wymogów wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych, które w każdym przypadku mają charakter nadrzędny.

Niniejsza Informacja podlega okresowym przeglądom i może zostać zmieniona przez nas w dowolnym momencie. W takim przypadku powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach i poprosimy o ponowne zapoznanie się z najnowszą wersją naszej Informacji.

Aktualna wersja z dnia 10 lipca 2023 r.