Thông báo pháp lý

Để tuân thủ điều 10 của Luật 34/2002 ngày 11 tháng 7 về Dịch vụ Xã hội Thông tin và Thương mại Điện tử (LSSICE), dữ liệu nhận dạng của công ty được nêu dưới đây:

 • Giáo phái xã hội: DERMOGALENIC EXPERTS, S.L.
 • Văn phòng đăng ký: Avda. Miguel Hernández 21, Bajo 46450 Benifaió, Valencia, España
 • N.I.F: B40565665
 • Đăng ký: Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 10639, Libro 7920, Folio 71, Sección 8º, Hoja 186642, Inscripción 1º (11.03.19).

Trang web <hddermocosmetics.com> (sau đây gọi là “Trang web”)

bao gồm một loạt nội dung thông tin về các sản phẩm của thương hiệu HD Cosmetic Efficiency.

Mục tiêu chính của nó là cung cấp cho khách hàng và công chúng những thông tin liên quan đến công ty, các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp.

Chính sách bảo mật

1. THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Dermogalenic Experts, SL, chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng và người dùng của chúng tôi tại các lãnh thổ Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Latvia, Lithuania, Romania, Mexico và Ba Lan.

Thực thể này (sau đây gọi chung là “HD COSMETIC HIỆU QUẢ”) sẽ xử lý dữ liệu dưới dạng bên kiểm soát dữ liệu độc lập, hoàn toàn tôn trọng các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu áp dụng trong từng trường hợp mà không phải là đối tượng của các quyết định tự động độc quyền và không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài hoặc không tương thích với những mục đích được phản ánh trong thông báo này.

Trong Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi mô tả cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và lý do chúng tôi thu thập dữ liệu đó, chúng tôi làm gì với dữ liệu đó, chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai, cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu đó và các tùy chọn của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

2. LIÊN HỆ

Giáo phái xã hội:  Dermogalenic Experts, SL
Tên thương mại:  HD COSMETIC EFFICIENCY
CIF: B40565665
Trang chủ: Avenida Miguel Hernández 21 bajo, 46450, Benifaió, Valencia, NIF núm. B40565665
e-mail: 

3. THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dưới đây, chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết về quá trình xử lý mà chúng tôi thực hiện dựa trên danh mục người mà chúng tôi tương tác, vì mục đích gì, trên cơ sở nào, trong bao lâu và với ai, nếu có, chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó.

3.1.- KHÁCH HÀNG, NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ KHÁCH THAM QUAN

a) Mục đích và tính hợp pháp của việc xử lý: Dữ liệu của bạn sẽ được xử lý cho các mục đích sau:

 • Việc cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và người dùng của chúng tôi, bao gồm việc quản lý người dùng chung đã đăng ký trên trang web này, quản lý đơn hàng đã đặt và lô hàng tương ứng, quản lý thanh toán và thu tiền, v.v. Chúng tôi có quyền thực hiện việc xử lý này vì nó cần thiết cho việc thực hiện các Điều khoản và Điều kiện và/hoặc Điều kiện mua hàng chung của trang web này.
 • Quản lý kế toán và thuế của HD COSMETIC HIỆU QUẢ liên quan đến các giao dịch mà bạn có thể thực hiện vì cần phải tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý áp dụng cho chúng tôi.
 • Gửi cho bạn các đề xuất hoặc thông tin liên lạc điện tử kèm theo thông tin về HD COSMETIC HIỆU QUẢ và các hoạt động của nó, bao gồm cả bản tin của chúng tôi và có thể có quyền làm như vậy, tùy theo trường hợp, nhờ vào: a) yêu cầu mà bạn đã đưa ra cho chúng tôi về vấn đề này , b) lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc quảng cáo các dịch vụ của chúng tôi giống hoặc tương tự với những dịch vụ mà bạn đã ký hợp đồng trước đây với chúng tôi hoặc c) liệu bạn đã đồng ý rõ ràng với chúng tôi cho mục đích này hay chưa.
 • Đăng ký và xử lý thông tin liên lạc hoặc yêu cầu nhận được qua email spain@hddermocosologists.com và biểu mẫu được xuất bản trên trang web cho mục đích này, dựa trên lợi ích chính đáng của chúng tôi trong việc phục vụ đúng cách người dùng trang web của chúng tôi.
 • Đặc biệt, vì mục đích kiểm soát và bảo mật, chúng tôi phải tư vấn pháp lý và tuân thủ quy định vì điều đó là cần thiết để đáp ứng lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc bảo vệ lợi ích và quyền của chúng tôi cũng như tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có nghĩa vụ (kiểm toán, tuân thủ các quy định hình sự). quy định, bảo vệ dữ liệu, v.v.).

b) Khoảng thời gian bảo tồn dữ liệu của bạn: Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn miễn là bạn duy trì mối quan hệ hợp đồng với chúng tôi và sau đó, bị chặn hợp lệ, trong khoảng thời gian được quy định hợp pháp để bào chữa hoặc nộp đơn khiếu nại có thể xảy ra.

c) Truyền đạt dữ liệu của bạn: Nói chung, chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba, ngoại trừ các tổ chức và cơ quan công quyền khi điều này là bắt buộc để bảo vệ quyền hoặc lợi ích của chúng tôi hoặc vì nghĩa vụ pháp lý.

Không ảnh hưởng đến những điều đã nói ở trên, các nhà cung cấp sau của chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn, mặc dù chỉ trong phạm vi họ yêu cầu để cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ của họ:

 • Các sàn thương mại điện tử.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ tạo cơ sở dữ liệu và gửi bản tin hoặc các dịch vụ truyền thông thương mại điện tử khác.
 • Các nhà cung cấp khác có thể bổ sung hoặc thay thế các nhà cung cấp trước đó.

Bạn có thể yêu cầu thông tin chi tiết hơn về người nhận dữ liệu của mình bằng cách gửi email đến spain@hddermocosologists.com

d) Truyền dữ liệu quốc tế: Nói chung, dữ liệu của bạn sẽ không rời khỏi Khu vực Kinh tế Châu Âu, ngoại trừ trường hợp hiếm hoi là bạn có liên quan đến khiếu nại và cơ quan có thẩm quyền xét xử dữ liệu đó nằm bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Trong những trường hợp này, việc chuyển giao quốc tế được hợp pháp hóa hợp pháp vì nó cần thiết cho việc hình thành, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại.

3.2.- BÁNH QUY

a) Mục đích và tính hợp pháp của việc xử lý: Dữ liệu của bạn sẽ được xử lý để cài đặt cookie trong trình duyệt của bạn. Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân bắt nguồn từ việc cài đặt các cookie thiết yếu là lợi ích chính đáng của chúng tôi đối với hoạt động chính xác của trang web, trong việc cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc quan tâm và trong việc ngăn chặn gian lận có thể xảy ra. Cơ sở hợp pháp cho việc xử lý dữ liệu cá nhân bắt nguồn từ việc cài đặt bất kỳ loại cookie nào khác là sự đồng ý rằng, nếu thích hợp, bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua trình quản lý cookie của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng các nhà cung cấp cookie của chúng tôi có thể xử lý dữ liệu của bạn, một số trong đó có thể nằm ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu. Các nhà cung cấp này sẽ xử lý dữ liệu của bạn theo thông tin họ cung cấp trong chính sách bảo mật tương ứng của họ mà chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo.

b) Khoảng thời gian bảo tồn dữ liệu của bạn: Những dữ liệu thu được, khi thích hợp, thông qua cookie, chúng tôi sẽ lưu giữ chúng trong khoảng thời gian mà đối với mỗi cookie hoặc loại cookie, được nêu trong thông báo cookie và/hoặc chính sách cookie của chúng tôi. Đối với dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi khi gửi email cho chúng tôi, chúng sẽ được lưu giữ cho đến khi thông tin liên lạc nhận được được giải quyết dứt khoát và sau đó, bị chặn hợp lệ, trong khoảng thời gian được quy định hợp pháp để bào chữa và nộp các khiếu nại có thể xảy ra.

Thông tin bổ sung có sẵn trongPolítica de Cookies.

BẠN CÓ BẮT BUỘC CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN KHÔNG?

Bạn bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu, như được mô tả ở trên cho từng loại người, cần thiết cho các mục đích đó dựa trên việc thực hiện Điều khoản và Điều kiện và/hoặc Điều kiện chung của trang web này hoặc để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý . Trong những trường hợp này, nếu dữ liệu nói trên không được cung cấp, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc thực hiện việc cung cấp dịch vụ tương ứng.

GIỚI THIỆU NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI:

Khi lựa chọn nhà cung cấp có dịch vụ liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi, HD COSMETIC HIỆU QUẢ áp dụng các tiêu chí nghiêm ngặt để chỉ chọn những nhà cung cấp mức độ đảm bảo đầy đủ cho việc này. Tương tự, theo hợp đồng, chúng tôi yêu cầu họ áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết để đảm bảo bảo vệ quyền và tự do của những người có thông tin được xử lý và họ chỉ có thể sử dụng dữ liệu cá nhân cho những mục đích thực sự cần thiết dựa trên dịch vụ mà họ cung cấp. cung cấp. được cung cấp cho chúng tôi và thời hạn dịch vụ nói trên.

QUYỀN CỦA BẠN VÀ CÁCH THỰC HIỆN QUYỀN CỦA BẠN:

Bạn có quyền lấy thông tin về việc xử lý dữ liệu của mình, truy cập dữ liệu đó, chỉnh sửa hoặc xóa nếu thích hợp. Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu của mình, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu đó để thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại, phản đối việc xử lý của chúng tôi và tính di động của dữ liệu đó bằng cách truyền dữ liệu đó cho bạn hoặc trực tiếp đến một công ty khác mà bạn chỉ định. .

Thu hồi sự đồng ý: Liên quan đến việc xử lý dữ liệu của bạn mà chúng tôi thực hiện dựa trên sự đồng ý mà bạn đã đưa ra cho chúng tôi cho mục đích này, bạn có quyền rút lại sự đồng ý nói trên bất cứ lúc nào, mặc dù việc thu hồi sẽ không tạo ra hiệu ứng hồi tố , để nó không ảnh hưởng đến các phương pháp điều trị đã được thực hiện cho đến thời điểm đó.

Người ta tuyên bố rằng các Bên quan tâm có thể thực hiện quyền phản đối của mình đối với các mục đích mà, trong số những mục đích được mô tả ở trên, dựa trên sự thỏa mãn lợi ích hợp pháp và có thể bị từ chối bởi bên chống lại quyền đó nếu, Theo yêu cầu được đưa ra, bạn xác nhận rằng các lý do chính đáng thuyết phục sẽ được áp dụng cho việc xử lý hoặc liệu Dữ liệu có cần thiết cho việc xây dựng, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại hay không.

Để thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, bạn có thể liên hệ với HD COSMETIC EFFICIENCY theo địa chỉ bưu chính Avenida Miguel Hernández, 21 Bajo, 46450, Benifaió, (Valencia) hoặc qua email

spain@hddermocosmetics.com

Tương tự, chúng tôi thông báo cho bạn rằng, nếu bạn cho rằng một số loại vi phạm đã xảy ra liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể gửi khiếu nại lên cơ quan kiểm soát có thẩm quyền (ở Tây Ban Nha là Cơ quan bảo vệ dữ liệu Tây Ban Nha hoặc cơ quan thay thế trong tương lai).

4. NGUYÊN TẮC CHỦ CHỐT

Chúng tôi luôn cam kết cung cấp dịch vụ của mình với chất lượng cao nhất, bao gồm việc xử lý dữ liệu của bạn một cách an toàn và minh bạch. Nguyên tắc của chúng tôi là:

 • Tính hợp pháp: Chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp.
 • Giảm thiểu dữ liệu: Chúng tôi giới hạn việc thu thập dữ liệu cá nhân ở những gì có liên quan chặt chẽ và cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.
 • Giới hạn Mục đích: Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích đã nêu và chỉ theo mong muốn của bạn.
 • Độ chính xác: Chúng tôi sẽ giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn luôn chính xác và cập nhật.
 • Bảo mật dữ liệu: Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp tương ứng với rủi ro để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn không bị thiệt hại, chẳng hạn như tiết lộ hoặc truy cập trái phép, phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp hoặc mất mát hoặc thay đổi vô tình và bất kỳ hình thức xử lý bất hợp pháp nào khác.
 • Truy cập và chỉnh sửa: Chúng tôi có các phương tiện để bạn truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu của mình khi bạn cho là phù hợp.
 • Lưu giữ: Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn một cách hợp pháp và phù hợp và chỉ khi dữ liệu đó cần thiết cho mục đích thu thập dữ liệu đó.
 • Chuyển khoản quốc tế: khi dữ liệu của bạn được chuyển ra ngoài EU/EEA, dữ liệu đó sẽ được bảo vệ đầy đủ.
 • Bên thứ ba: Việc truy cập và chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba được thực hiện theo luật pháp và quy định hiện hành cũng như với các đảm bảo hợp đồng phù hợp.
 • Tiếp thị trực tiếp và cookie: Chúng tôi tuân thủ luật pháp hiện hành về quảng cáo và cookie.
5. THÔNG TIN HỢP PHÁP

Các yêu cầu của Thông báo này bổ sung và không thay thế bất kỳ yêu cầu nào khác theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành sẽ được ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp.

Thông báo này có thể được xem xét định kỳ và có thể được công ty sửa đổi bất kỳ lúc nào. Khi điều này xảy ra, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào và yêu cầu bạn đọc lại phiên bản Thông báo mới nhất của chúng tôi.

Phiên bản hiện tại ngày 10 tháng 7 năm 2023.